طرح درس آمار و مدل سازی

نام دبیر:                                پایه:دوم ریاضی و انسانی- سوم تجربی        تعداد ساعت تدریس در هفته:  یک جلسه در هفته

ماه

ایام هفته

محتوای تدریس درس 

مهر

هفته اول

معرفی کتاب آمار و چند کاربرد از آمار و اجازه اظهارنظر دانش آموزان در مورد این علم

هفته دوم

اندازه گیری و مدلسازی و انجام فعالیت صفحه 6 - معرفی خطای اندازه گیری و حل چند مسأله از آن 

هفته سوم

حل تمرینات صفحه 13 توسط دانش آموزان - معرفی جامعه و انواع آن و معرفی نمونه و دلایل استفاده از آن به جای جامعه

هفته چهارم

ضرب المثل های مربوط به ضرورت استفاده از نمونه به جای جامعه - حل  بحث کلاسی صفحه 22- برگزاری یک آزمون کلاسی

آبان

هفته اول

حل تمرینات صفحه 22و23 توسط دانش آموزان – طرز استفاده از ماشین حساب برای تعیین یک نمونه تصادفی و حل چند مسأله در مورد آن

هفته دوم

معرفی داده و روش های جمع آوری داده ها- چگونگی تهیه پرسشنامه – وبررسی مطالب صفحات 28و29 -  حل فعالیت صفحه30 - که دانش آموزان علاقمند به انجام آنها هستند و بیان قسمت های مختلف نمره مربوطه

توضیحاتی در مورد پروژه صفحه31 و معرفی و راهنمایی مورد نیاز پروژه های دیگری

هفته سوم

حل تمرینات صفحه 30و31 و  معرفی متغیر تصادفی و انواع آن (متغیرهای کمی گسسته و پیوسته و متغیرهای کیفی اسمی و ترتیبی) – توضیح و راهنمایی در مورد پروژه صفحه 40 – مطالعه داستان « لقمان و مرد پیاده »  توسط دانش آموزان

هفته چهارم

حل تمرینات صفحه 36و39و40 – معرفی داده های دسته بندی نشده و دسته بندی شده – فراوانی مطلق و دامنه تغییرات –انجام فعالیت صفحه47-  تشکیل جدول فراوانی برای داده های دسته بندی نشده (شامل فراوانی مطلق – فراوانی نسبی – در صد فراوانی نسبی- فراوانی تجمعی )- انجام فعالیت صفحه54 و 56

آذر

هفته اول

برگزاری یک آزمون کلاسی - تشکیل جدول فراوانی برای داده های دسته بندی شده (شامل دامنه تغییرات – مرکز دسته- فراوانی مطلق – فراوانی نسبی– در صد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی هر دسته ) انجام بحث کلاسی صفحه 60

هفته دوم

حل تمرینات صفحه51و61و62 – توضیح در مورد پروژه صفحه62  -

هفته سوم

طریقه رسم انواع نمودار ها –

هفته چهارم

دنباله طریقه رسم انواع نمودار ها - راهنمایی پروژه صفحه 103- حل تمرینات فصل پنجم- برگزاری یک آزمون کلاسی

دی

هفته اول

طرح و بیان نمونه سؤال های امتحانی و حل آنها توسط دانش آموزان جهت آمادگی آنها برای امتحان نیمسال اول

بهمن

هفته اول

معرفی شاخص های مرکزی مد و میانه و طریقه رسم نمودار جعبه ای – حل فعالیت های 1و2و3 مربوط به نمودار جعبه ای

هفته دوم

حل تمرینات صفحه 117 و 124 – معرفی میانگین و حل فعالیت صفحه 127 –

هفته سوم

اثبات قضیه های صفحه 127 و 128- مقایسه میانگین و میانه- معرفی میانگین وزن دار

هفته چهارم

برگزاری یک آزمون کلاسی - مثال های مربوط به میانگین وزن دار – تشکیل جدول فراوانی برای داده های دارای میانگین وزنی- روش سریع محاسبه میانگین

اسفند

هفته اول

حل تمرینات صفحات 136 تا 140

هفته دوم

برگزاری یک آزمون کلاسی - تعریف پراکندگی و معرفی انواع شاخص های پراکندگی شامل: دامنه تغییرات – چارک های بالا و پایین

هفته سوم

حل تمرینات صفحه 147- تعریف واریانس و چگونگی محاسبه آن – محاسبه واریانس به روش دیگر-

هفته چهارم

برگزاری یک آزمون کلاسی - معرفی انحراف معیار - ضریب تغییرات و مقایسه واحدهای میانگین ، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات

فروردین

هفته اول

حل تمرینات صفحات 154 تا 156 و 159و160

هفته دوم

پراکندگی در منحنی نرمال- برگزاری یک آزمون کلاسی

اردیبهشت

هفته اول

بررسی پروژه های دانش آموزان و ثبت نمره پروژه آنها

هفته دوم

دنباله بررسی پروژه های دانش آموزان و ثبت نمره پروژه آنها

هفته سوم

طرح و بیان نمونه سؤال های امتحانی و حل آنها توسط دانش آموزان جهت آمادگی آنها برای امتحان نیمسال دوم

هفته چهارم

برگزاری یک امتحان از کل مباحث کتاب

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:39 توسط مبینی |